Adatvédelmi tájékoztató


ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A Tájékoztató célja, hatálya

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza mindazokat az elveket, melyeket a Sonada Kft. követ és magára nézve kötelezőnek ismer el a felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), továbbá a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit.

2. Fogalom meghatározások

2/1. Adatkezelés: A személyes adatokon végzett bármely művelet, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása, felhasználása, közlése, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, korlátozása, törlése, megsemmisítése.

2/2. Adatkezelő: A jelen tájékoztatóban említett szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül a Sonada Kft. (székhely: 1201 Budapest Attila u. 60-62., Cégjegyzékszám: 01-09-460887, Adószám: 12047426-2-43), Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. 


Elérhetőségek: e-mail: sonadaltd@gmail.com
telefonszám: +36 30 8499664

A Sonada Kft. egyrészt nagykereskedelmi értékesítéssel foglalkozik – kizárólag üzleti partnerek részére, másrészt a saját forgalmazású termékek garanciális és garancián túli szervizelését és alkatrészek értékesítését végzi - természetes személyek részére is.

2/3. Személyes adat: Bármilyen adat vagy információ, mely alapján egy Felhasználó természetes személy közvetett vagy közvetlen módon beazonosítható. 


2/4. Adatfeldolgozó: A jelen tájékoztatóban említett szolgáltatások esetében Adatfeldolgozónak minősül a Sonada Kft., KTSL könyvelőiroda, GLS futárcég és a Magyar Posta.

2/5. Honlap: A Sonada Kft. üzemelteti a www.sonada.hu honlapot, melyen keresztül a Felhasználók kapcsolatba léphetnek a társasággal, szerviz igényüket bejelenthetik és alkatrészt rendelhetnek emailben vagy telefonon.

2/6. Szolgáltatások: Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, termékinformáció, szerviz és alkatrész értékesítés, melyekről a társaság a Honlapon is tájékoztatást nyújt.

2/7. Felhasználó: az a természetes személy, aki információt kér, szerviz szolgáltatást vesz igénybe vagy alkatrészt vásárol, és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges személyes adatait megadja.

3. Személyes adatok 

3/1. Személyes adatok köre és kezelése

A kapcsolatfelvételt az Adatkezelővel minden esetben a Felhasználó kezdeményezi. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése, amennyiben elektronikus rendszerben érkezik, akkor azt kizárólag elektronikus formában, míg offline formában érkező adatok mind offline, mind elektronikus úton tárolódnak, és rögzítésre kerülnek.

A kezelt adatok köre:
név
cím
e-mail cím
telefonszám

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználó jelen Tájékoztatóban felsorolt személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató ismertet, és amelyhez a Felhasználó a hozzájárulását adta.

Az Adatkezelő vállalja, hogy jelen Tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi. A Felhasználók személyes adatainak kezelése során automatizált adatfeldolgozással hozott döntésre nem kerül sor.

Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz. 

3/2. Különleges adatkezelési esetek 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy nem kezel különleges kategóriájú adatokat, büntetőjoggal kapcsolatos adatokat, sem magas kockázatú adatokat, és nem továbbít Európai Unión kívüli országokba személyes adatokat.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy 16. életévét be nem töltött Felhasználó személyes adatait csak szülői hozzájárulás esetén kezeli. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – kivéve a szolgáltatás igénybevételekor használt, automatikusan rögzített IP címet, - nem gyűjt.

3/3. Cookie-k kezelése

Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Az Adatkezelők személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások,preferenciák (böngészési előzmények alapján). A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

4. Adatkezelés

4/1. Az Adatkezelés célja, jogalapja

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4/2. Az Adatkezelés elvei, módja

Az Adatkezelő a személyes adatokat az átláthatóság elveinek, a hatályos jogszabályoknak, valamint ezen tájékoztatóban szereplő rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag a rendelés felvétele, pontosítása, visszaigazolása, számlázás és csomagküldés céljára használja fel.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott személyes adatok valós voltáért kizárólag az azt megadó személy felelős.
Az Adatkezelő harmadik félnek csakis a szolgáltatás lehetővé tétele és jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szolgáltat adatokat.
Az Adatkezelő adatokat továbbíthat az alábbi címzetteknek:
- könyvelő iroda, pénzügyi, számviteli, kontrolling tevékenységet végző iroda
- hatóság, bíróság, államigazgatási szervek
- posta, csomagküldő és futárszolgálatok.

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, biztosítja az általa tárolt és kezelt adatok védettségét, illetve megakadályozza azok elvesztését, jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását, továbbítását és a jogosulatlan hozzáférést. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden érintett felet figyelmeztet, akinek továbbítja a személyes adatokat.
A GDPR idevonatkozó rendelkezései szerint az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.

4/3. Az Adatkezelések időtartama

Ha a Felhasználó a Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, belépésének időpontját.
Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, a Felhasználó e-mail címét a kérdéses ügy lezárása után 90 napon belül törli, kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, ez esetben a jogos érdek fennállásáig.

A Felhasználó által megadott név, számlázási cím, postacím és telefonszám adatok kezelése mindaddig fennáll, amíg a Felhasználó nem kérelmezi a személyes adatok törlését, illetve amíg a jogszabályi előírások (számviteli törvény, 2000./C.tv., adózás rendjéről szóló törvény, 2017./CL.tv.) szükségessé teszik.

5. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

5/1. A Felhasználó jogai

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogyan kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és kérheti, hogy biztosítson számára hozzáférést az adatokhoz. A Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az alábbi e-mail címekre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet: sonadaltd@gmail.com .

Az Adatkezelő akkor
tudja teljesíteni a kérést, ha a Felhasználó a levél alapján egyértelműen beazonosítható. Az Adatkezelőnek joga van a tájékoztatás előtt a Felhasználót beazonosítani.
A Felhasználó kérhet tájékoztatást a következőkről: az Adatkezelő által kezelt adatok köre, azok forrása, az adatkezelés célja, időtartama, jogalapja, az adatfeldolgozók neve, a személyes adatok továbbítása esetén pedig, hogy kik és milyen célból jutottak hozzá a Felhasználó adataihoz.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, kiegészítését. Személyes adat módosítása után a korábbi (törölt) adatok már nem lesznek helyreállíthatók.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, indoklással együtt.

5/2. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kérése nem szükséges.

5/3. Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai a sonadaltd@gmail.com e-mail címen.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújt a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.  

Céginformáció

Szolgáltatásaink